Bình luận chứng minh câu nói của Bác: ” Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

Đang tải...

Đề tài: Bình luận chứng minh câu nói của Bác: ” Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

Bài làm

Hồ Chủ Tịch không chỉ là nhà thơ, nhà văn mà còn là một vị lãnh tụ luôn luôn coi trọng văn hóa nghệ thuật. Trong quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Người đã từng để lại nhiều ý kiến quang trọng có ý nghĩa chỉ đạo đối với việc xây dựng nền văn nghệ mới. Ý kiến sau đây là một trong những ý kiến như thế: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

Suốt đời hoạt động cách mạng của mình, Bác Hồ luôn luôn đặt cuộc đời lý tưởng độc  lập tự do cao hơn văn chương. Tùy nhiên Người cũng rất coi trọng tác dụng to lớn của văn chương và sứ mệnh cao cả của người nghệ sĩ. Trước đây trong bài “Cảm tưởng đọc thiên gia thi”, Bác viết:

“Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong”

Lần này trong cuộc kháng chiến chống Pháp, một lần nói chuyện trực tiếp với văn nghệ sĩ, Bác lại nhấn mạnh: “Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”.

van-hoa-nghe-thuat-cung-la-mot-mat-tran

Bình luận chứng minh câu nói của Bác: ” Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”

Bằng một câu nói giản dị súc tích, Bác Hồ đã thâu tóm một cách đầy đủ và sâu sắc bản chất xã hội của văn học  nghệ thuật, đồng thời chỉ ra chỗ mới của người nghệ sĩ cách mạng trong thời đại kháng chiến. Đó là tính giai cấp, tính Đảng của văn học và tính Đảng của văn nghệ sĩ.

Xem thêm  Tóm tắt truyện ngắn “Lão Hạc” của Nam Cao

Lý luận cũng như thực tiễn đã cho ta thấy rõ các sáng tác văn học là sản phẩm tinh thần của nhà văn. Trước hết chúng nhằm bộc lộ, gửi gắm những tâm tư, ước vọng, những quan niệm về nhân sinh, vũ trụ của nhà văn. Nhưng trong xã hội có giai cấp thì nhà văn cũng thuộc một giai cấp nhất định. Chô nên trong sáng tác, nhà văn thể hiện tư tưởng tình cảm của mình, đồng thời cũng là tư tưởng tình cảm của giai cấp mà mình gắn bó.  Là thành viên của một giai cấp, nhà văn trở thành người đại diện, người phát ngôn cho một giai cấp nhất định.

Một tác phẩm văn học nào đó có thể gây nên những phản ứng khác nhau ở từng giai cấp. Nó bênh vực làm lợi cho giai cấp này nhưng lại làm hại cho giai cấp khác.

Văn học nghệ thuật không chỉ biểu thị tư tưởng, tâm lý giai cấp mà còn là quyền lợi của giai cấp mình. ” Là tiếng nói tình cảm, là hình thức nhuần nhị và sắc bén của tư tưởng”.

Nói tóm lại: Văn học nghệ thuật bao giừo cũng là một mặt trận nóng bỏng. Vì ở đấy luôn luôn diễn ra cuộc đấu tranh giữa cái mới và cái cũ, giữa cái tiến bộ và cái lạc hậu, giữa cái nhân ái, nhân văn với cái phi nhân văn, cũng như giữa địch và ta, giữa ác và thiện một cách gay gắt quyết liệt. Xem nó là “một mặt trận” là nhằm nhấn mạnh tính chất chiến đấu của nền văn học vô sản, nhấn mạnh tính chất quyết liệt của cuộc  đấu tranh trên mặt trận này. Tuy không có tiếng súng kẻ thù không trực tiếp nhưng mặt trận này rất phức tạp và quyết liệt.

Xem thêm  Thuyết minh về một trò chơi dân gian

Với câu nói giản dị trên đây, Bác không những chỉ rõ vai trò, tác dụng vị trí cảu văn học đối với xã hội mà còn khắc họa rõ nét hình ảnh người nghệ sĩ kiểu mới. Đó là người nghệ sĩ hoạt động với tư cách là người chiến sĩ trên mặt trận văn nghệ.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ trên mặt trận văn hóa và văn nghệ cũng đã diễn ra một cuộc đấu tranh gay go quyết liệt trong việc chống giặc cứu nước và đẩy lùi những âm mưu nô dịch của kẻ thù. Nhiều nhà văn như Trần Đăng, Nam Cao, Nguyễn Thi, Lê Anh Xuân…….

Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội, các nhà văn cách mạng của chúng ta, bằng tác phẩm của mình đã “miêu tả một cách chân thực và hùng hồn cuộc sống mới, con người mới”, tham gia tích cực vào sự nghiệp đấu tranh cho cái Mới, cái Thiện, cái Mỹ toàn thắng.

Từ ý kiến của Hồ Chí Minh về thơ trong bai “Cảm tưởng đọc thiên gia thi” đến luật điểm ” Văn hóa nghệ thuật là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy”, thực chất cũng là một, tuy được phát biểu trong những thời điểm khác nhau và với những hình thức khác nhau. Đó là quan điểm cách mạng về văn hóa văn nghệ của Đảng, của giai cấp vô sản.

Loading...
Share this Post :

No comments yet.

Please Post Your Comments & Reviews

Your email address will not be published. Required fields are marked *